Bài tập 1 - Toán 8 - HK1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài tập 1 - Toán 8 - HK1: Nhân đơn thức với đa thức

 •   20/05/2021 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0

Bài 1: Trong các đáp án dưới đây, đáp án nào đúng, đáp án nào sai ?

A. 3x .(5x2 - 2x + 1) = 15x3 - 6x2 - 3x.

B. (x2 + 2xy - 3).(- xy) = - xy3 - 2x2y2 + 3xy.

C. - 5x3(2x2 + 3x - 5) = - 10x5 - 15x4 + 25x3.

D. (- 2x2 + 3/4y2 - 7xy) .(- 4x2y2) = 8x4y2 + 3xy4 + 28x2y3.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút

 •   29/04/2021 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 6

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 6

 •   20/07/2020 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

a) \frac{2 .(-13) .9 .10}{(-3) \cdot 4 \cdot(-5) \cdot 26}

b) \frac{15.8+15.4}{12.3}

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 5

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 5

 •   20/07/2020 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

\frac{3}{-8};\frac{-7}{12};\frac{2}{3};\frac{5}{6}

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 4

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 4

 •   20/07/2020 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a) \frac{-5}{18}+\frac{5}{9}-\frac{11}{36}

b) \frac{-39}{44}\ :\ 1\frac{2}{11}

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 3

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 3

 •   20/07/2020 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a) 1\frac{5}{8} và 3\frac{1}{4}

b) 12,5 và 2,5

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 2

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 2

 •   20/07/2020 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a) \frac{7.9\ -\ 14}{3\ -\ 17}

b) 0,25.2\frac{1}{3}.30.0,5.\frac{8}{45}

c) \frac{9}{25}.\frac{5}{8}\ +\ \frac{9}{23}.\frac{3}{8}\ -\ \frac{9}{23}

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 1

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 - Đề 1

 •   20/07/2020 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0

ĐỀ 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

a) \frac{2}{3}-\frac{5}{7}\ .\ \frac{14}{25}

b) -\frac{2}{5}.\frac{5}{8}\ +\ \frac{5}{8}.\frac{3}{5}

c)25\%-1\frac{1}{2}\ +\ 0,5.\frac{12}{5}

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

a) x\ +\ \frac{1}{2}\ =\ \frac{3}{4}

b) \frac{4}{5}.x\ =\ \frac{4}{7}

c) 8x\ =\ 7,8.x\ +25

Đề bài kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 6: Đề 1

Đề bài kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 6: Đề 1

 •   06/01/2020 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 989
 •   Phản hồi: 0

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1: Dụng cụ nào dưới đây không được dùng để đo độ dài

A. thước thẳng

B. com pa

C. thước dây

D. thước cuộn.

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6: Đề 1

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6: Đề 1

 •   06/01/2020 03:42:00 PM
 •   Đã xem: 1290
 •   Phản hồi: 0

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1: Sự khác nhau cơ bản giữa Văn học dân gian và Văn học trung đại được thể hiện ở:

A. Phương thức lưu truyền.

B. Lực lượng sáng tác.

C. Thời gian sáng tác.

D. Đáp án A, B.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán: Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán: Đề 1

 •   06/01/2020 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 1442
 •   Phản hồi: 0

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy chọn duy nhất chỉ một chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1: Tập hợp Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6gồm các phần tử:

A. 0; 1 ; 2 ; 3 ; 4

B.0; 1; 2; 3

C. 1; 2; 3; 4

D. 1; 2; 3.

Tham khảo : Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5: 2018 - 2019

Tham khảo : Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5: 2018 - 2019

 •   02/07/2019 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 1580
 •   Phản hồi: 0

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Tham khảo: Đề thi kì 2 môn Toán lớp 5 - TH Trần Phú 2019

Tham khảo: Đề thi kì 2 môn Toán lớp 5 - TH Trần Phú 2019

 •   02/07/2019 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 1213
 •   Phản hồi: 0

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):

a.  5,76 + 9,2        b.  85,01 – 46,12        c. 5,48 x 9             d.   8,68 : 7

Bài 2. () Tính bằng cách thuận tiện

73,8 x 11 – 73,8 

Bộ đề 8: Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề 8: Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

 •   09/06/2019 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 2622
 •   Phản hồi: 0

Bài 1. Tính nhẩm:

3,8 x 10 = ……

12,75 x 100 =…….

14,6 x 0,1 =…..

281,6 : 0,01 =…..

Bộ đề 7: Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề 7: Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

 •   09/06/2019 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 2334
 •   Phản hồi: 0

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số mười phẩy năm mươi tư viết là:

A. 1,54

B. 1,054

C. 10,54

D. 10,540

Bộ đề 6: Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề 6: Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

 •   09/06/2019 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 2840
 •   Phản hồi: 0

Bài 1. Viết các số sau:

a) Năm và bảy phần mười

b) Một trăm hai mươi ba phần một nghìn

c) Không phẩy bảy mươi ba

d) Năm mươi lăm phẩy tám

Bộ đề 5: Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề 5: Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

 •   09/06/2019 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 1263
 •   Phản hồi: 0

Bài 1. Viết các số sau:

a) Bốn mươi ba phần mười:

b) Bảy và mười lăm phần mười bảy:

c) Chín phẩy ba mươi bảy:

d) Hai mươi phẩy mười một:

Bộ đề 4: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề 4: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

 •   09/06/2019 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 1879
 •   Phản hồi: 0

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

Câu 1/ (0,5đ) Chữ số 8 trong số 769,85 chỉ:

A. 8 đơn vị

B. 8 phần mười

C. 8 chục

D. 8 phần trăm

Bộ đề 3: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bộ đề 3: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

 •   09/06/2019 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 5049
 •   Phản hồi: 0

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1: (M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị bốn phần mười và tám phần trăm " viết như sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây